Integritetspolicy

Struktursanering Sverige AB (”vi”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Informationen gäller dig som är kund, leverantör till oss eller är boende i en bostad där vi utför/har utfört arbeten.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Om du är kund till oss så hanterar vi i normala fall kontaktpersonernas namn, arbetstelefon och mailadress. I de fall du är en privatperson och söker ROT avdrag så hanteras även personnummer.
Om du är Leverantör till oss så hanterar vi i normala fall namn, arbetstelefon och mailadress.
Om du är boende i en bostad där vi utför arbeten hanterar vi i normala fall namn, adress samt telefon.

Särskilt känsliga personuppgifter

Vi behandlar inte uppgifter som kan anses särskilt känsliga enligt dataskyddsförordningen såsom uppgifter om etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös övertygelse eller uppgifter om en persons hälsa eller sexuella läggning.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifterna för att kunna upprätthålla ingångna affärsförbindelser, avtal samt uppfylla gällande lagstiftning exempel på hantering är:
För att upprätthålla lagkrav t.ex. inom bokföringslagen.
Vid fakturering och bokföring.
För att ge återkoppling angående din beställning eller ditt ärende.
För att kunna besvara dina frågor.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Anställda på Struktursanering som har ett behov av informationen samt i vissa fall tredje part i de fall när en underleverantör till oss ska utföra ett arbete. Vi säkerställer att informationen behandlas på ett korrekt sätt genom personuppgiftsbiträdes avtal.

Hur skyddar vi din personliga information?

Vi genomför regelbundet genomlysning av den information vi behandlar för att säkerställa de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller
myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter
som finns lagrade hos oss samt ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter.
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till dem genom att skicka ett mail till info[at]struktursanering.se. Det gäller även om i de fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet).