Vår Kvalitetspolicy


Varje medarbetare inom Struktursanering Sverige bidrar till att skapa nöjda kunder. Vi gör det genom korrekt bemötande, professionellt genomförda uppdrag samt ett produktutbud som möter kundernas behov.
Vi anser att ett systematiskt kvalitetsarbete är grunden för ett effektivt arbetssätt, vi strävar ständigt efter förbättring, för att uppnå detta arbetar vi med strukturerade och dokumenterade rutiner, projektuppföljning, policys, checklistor samt skriftlig avvikelserapportering.