Vår Personalpolicy

Medarbetare på en attraktiv arbetsplats
Struktursanering vill vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare som skapar värde för bolaget, kunder samt sig själva. Våra medarbetare ska ha rätt kompetens för arbetsuppgifterna, med kompetens för oss menas kunskap, vilja och förmåga. På Struktursanering betonar vi medarbetarnas ansvar för kompetens och delaktighet i utvecklingen av företaget då vi vill vara en lärande organisation som ständigt förbättras och utvecklas.

Personal
Våra medarbetare är den viktigaste resursen, de ska verka i en miljö där man känner arbetsglädje och engagemang för sina arbetsuppgifter samtidigt som man ser framtida personliga utvecklingsmöjligheter. Varje anställd har ett eget ansvar för sin och andras arbetsmiljö, för sin egen utveckling i arbetet och för att tillsammans med övriga kollegor utveckla verksamheten. Alla nya medarbetare skall känna sig välkomna och uppskattade, en introduktionsplan ska tas fram till varje ny medarbetare för att underlätta introduktionsfasen.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön på Struktursanering skall präglas av kreativitet, delaktighet och god stämning. Alla skall känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap och tycka att det är roligt att gå till jobbet. Respekt för alla är ett honnörsord. Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma hos oss. Värderingar, normer & spelregler samt mål är klart definierade. Lagar och avtal inom arbetsmiljöområdet anger lägsta godtagbara standard, men vår strävan är att arbetsmiljön ska ha högsta standard. Ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete underlättar kompetensförsörjningen i framtiden och stärker vårt kvalitetsarbete.

Kompetensutveckling
Ett av våra övergripande mål är breddad kompetens, för att underlätta lärandet har vi inom företaget följande stöd.
• Referensbibliotek.
• Erfarenhetsbank, ” Best practice” exempel för bred spridning av kunskap och erfarenheter.
• Identifikation av referensprojekt, vilka dokumenteras i erfarenhetsbanken.
• Schemalagd internutbildning.
• Individuella kompetensutvecklingsplaner.
• Månadsmöten.

Alkohol- & missbruk
På arbetsplatsen gäller en nolltolerans mot påverkan av alkohol och droger.
Arbetet med medarbetare som har alkohol- & missbruksproblem skall alltid behandlas med största respekt och sekretess. Det är av största vikt att dokumentera och utarbeta en individuell handlingsplan tillsammans med medarbetaren och stöd/vårdpersonalen vid behov.